Program profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY „OCHOTA”

Program stanowi integralną część programu wychowawczego placówki. Jego istotą jest identyfikacja zagrożeń wynikających ze współczesnej cywilizacji i specyfiki środowiska MDK oraz zaplanowanie działań, które skutecznie mogą zminimalizować te zagrożenia i zapewnić wychowankom MDK możliwość pełnego rozwoju psychofizycznego i intelektualnego poprzez promowanie i inspirowanie postaw kreatywnych w procesie rozwijania zainteresowań, zagospodarowania czasu wolnego, kształtowania systemu wartości oraz zdobywania wiedzy i umiejętności.

POBIERZ PDF