Znajdź nas na Facebooku!

OGŁOSZENIE - ZAMÓWIENIE nr -1-

  • Opublikowano: środa, 07 czerwiec 2023 16:57
  • Odsłony: 593

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa, 
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 22 822-28-95

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest remont - odwodnienie dwóch tarasów o pow. 61 m2 i 28 m2.  Z powodu najprawdopodobniej złego spadku, (podczas deszczu woda spływa w stronę budynku do dwóch pomieszczeń Kawiarenki i Sali widowiskowe)j. Ściany są spuchnięte, pojawił się grzyb i stwarza to zagrożenie porażeniem prądu w przypadku zalania gniazdek elektrycznych usytuowanych w mokrej ścianie.

Planowany remont  obejmuje następujące czynności:
- demontaż płytek terakoty na obu tarasach w sposób umożliwiający ich ponowne użycie,
- usunięcie dotychczasowych warstw izolacyjnych,
- wypoziomowanie tarasów z prawidłowym spadkiem wody,
- wykonanie nowej izolacji tarasów zabezpieczającej budynek przed wchłanianiem wody,
- oczyszczenie płytek terakoty i ponowne ich położenie,
- prace porządkowe,
- wywóz odpadów powstających w trakcie prac budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

Pomiar i wykaz czynności ma charakter pomocniczy w celu ułatwienia oszacowania kosztów.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa będzie obejmowała okres od 10.07.2023 r. do 27.07.2023 r. Oferty z innym terminem realizacji zostaną odrzucone.

4. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.    

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Warunek uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 2 roboty w zakresie remontu, o którym mowa w zamówieniu. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o dołączony do oferty Wykonawcy wykaz robót oraz poświadczenie, lub inny dokument potwierdzający, że roboty wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone. 

3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik  nr 1 do niniejszego zamówienia.

4) Gwarancja:
Na wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji minimum 5 lat. 

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, w jednym egzemplarzu,
2) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
3) oferta powinna zawierać szczegółowy zakres prac, wykaz i ilość użytych materiałów oraz sposób utylizacji odpadów powstałych w trakcie prac,
4) oferta musi zawierać całkowitą wartość zamówienia brutto, zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności wszystkich opłat i podatków, kosztów utylizacji i uprzątnięcia miejsca wykonania umowy,
5) oferta oraz wszystkie jej załączniki wymagają podpisu Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w jego imieniu, wraz z pieczęciami imiennymi i pieczęcią firmową. Pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Ofertę należy złożyć:

1) osobiście w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” przy ul. Rokosowskiej 10, 02-348 Warszawa, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na remont dwóch tarasów”,  lub

2) przesłać na ten sam adres z dopiskiem „Oferta na remont dwóch tarasów” (obowiązuje data wpływu do Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota”), o wysyłce proszę poinformować  e-mailowo  Zamawiającego. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2023 r. do godziny 12:00. Oferty otrzymane po wymaganym terminie ich składania nie będą rozpatrywane. 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

1) podpisane oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS, CEIDG),

3) wykaz wykonanych robót potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w wykonaniu podobnych przedmiotów do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykonane roboty zostały wykonane należycie.

6. KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium:

1) cena brutto 60%, 
2) okres gwarancji 40% :
a) 5 lat – 0%
b) 6 lat – 20%
c) 7 lat – 40%

7. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU

Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania bądź zmiany warunków, jego unieważnienia w całości lub części, na każdym etapie postępowania, bez podawania przyczyny.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieniao udzielenie zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

WARSZTATY
DLA SZKÓŁ
Jest to oferta warsztatów profilaktycznych MDK Ochota dla zorganizowanych grup szkolnych.
MUSICAL
GRUPA DREAM TEAM
Formacja Musicalowa Dream Team corocznie tworzy musical o charakterze profilaktycznym.
KONCERTY
WOKALNA GRUPA REPREZENTACYJNA
EDUKACYJNE KONCERTY TEMATYCZNE
PROJEKTY MIEDZYNARODOWE
ERASMUS+
OBOZY
PROFILAKTYCZNO-ARTYSTYCZNE
SAMORZĄD
I WOLONTARIAT